inventarispwa.jpg

REPORTAGE  
Riorama 41 – maart 2023
Inventaris voor keuring voor privé-waterafvoer correct invullen

Wie in Vlaanderen een nieuwe aansluiting wil op de rioolaansluiting in Vlaanderen, moet eerst zijn privé-waterafvoer laten keuren. Een dergelijke rioolaansluiting gebeurt doorgaans in het kader van een nieuwbouw of bij een renovatieproject van de riolering, waarbij wordt overgeschakeld op een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater (een afkoppelingsproject) . Een correct ingevulde aanvraag is dan van cruciaal belang. Zonder dat document kan de installatie niet worden goedgekeurd, en dan ook niet worden aangesloten op de riolering, met alle gevolgen van dien. Aquaflanders, de vereniging van Vlaamse drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders heeft daarvoor een aantal raadgevingen samengebracht.

2201148.jpg

BEURSNIEUWS  
Riorama 41 – maart 2023
VLARIO-dag 2023 : Burgmeester, wat kan u doen als de extreme droogtes blijven komen?

Wat kan u doen als de extreme droogtes blijven komen? Dit is het centrale thema van onze 30ste VLARIO-dag, de hoogdag voor iedereen die met het gemeentelijk waterbeheer.

groenblauwpeil_1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 41 – maart 2023
Maak je perceel of project klimaatbestendig met het groenblauwpeil !

In september 2021 hebben het departement Omgeving, Embuild Vlaanderen en VLARIO het groenblauwpeil voorgesteld aan het grote publiek. Sindsdien hebben meer dan 60.000 Vlamingen de website www.groenblauwpeil.be geraadpleegd. Van bijna 30.000 woningen en tuinen werd het groenblauwpeil berekend.

frederikbeyenswerfstabroek028.jpg

REPORTAGE  
Riorama 41 – maart 2023
Projecten krijgen betere kansen op een vlot verloop

Door aansluiting te zoeken met de plannen op het terrein, wil Aquafin sneller ecologische winst boeken.

arbeiderswerkenaanriolering.jpg

REPORTAGE  
Riorama 41 – maart 2023
Herziening van de Europese richtlijn afvalwater

De Europese richtlijn afvalwater – Urban Waste Water Treatment Direct of afgekort UWWTD – vormt het fundament waarop de Europese afvalwaterdiensten steunen.

wpcoostende2copyrightfarys.jpg

COLUMN  
Riorama 41 – maart 2023
Financiering drinkwaterinfrastructuur vraagt om diepgaande reflectie

De context waarin de integrale waterbedrijven werken, verandert. De grillige weersfenomenen van de afgelopen jaren maken de impact van de klimaatverandering voelbaar. Dat uit zich in meer periodes van langdurige droogte afgewisseld met periodes met intense neerslag. Daarmee gecombineerd zien de waterbedrijven een dalend gemiddeld kraanwaterverbruik, maar piekverbruik bij aanhoudende warme, droge dagen. De infrastructuur voor waterproductie en -distributie moet aan deze nieuwe realiteit aangepast worden, waarbij de infrastructuur op een meer flexibele manier wordt ingezet.

vmm_2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 40 – december 2022
Afkoppelingsreglement Stad Lokeren zet burgers aan om hun regenwater maximaal te infiltreren op eigen terrein

In Lokeren is sinds 2020 een gemeentelijk reglement van toepassing voor de tussenkomst bij afkoppelingsprojecten. Op zich niets spectaculairs, moest het niet zijn dat dit voornamelijk focust op infiltratie op privaat domein. We hebben hiervoor een gesprek met Els Middernacht, directeur Infrastructuur van de stad Lokeren. VLARIO wil hiermee andere steden en gemeenten inspireren om zo ook

aquafinriothermiehrprint2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 40 – december 2022
Duurzaam verwarmen met rioolwater? Het kan, maar snel zijn is de boodschap!

In tijden van klimaatopwarming en stijgende gasprijzen is de zoektocht naar nieuwe duurzame energiebronnen nog nooit zo groot geweest. Wist jij dat publiek afvalwater een prima alternatief vormt doordat je de warmte uit rioolwater kan recupereren? Momenteel is riothermie nog een tamelijk onbekend puzzelstuk in de hernieuwbare energiemix, maar met de huidige energieprijzen loont het absoluut de moeite om te overwegen. De groep Sportoase zag meteen de voordelen ervan in en koos bij de bouw van hun sportcomplex in Sint-Niklaas voor deze nieuwe techniek.

grachtdoorweidelandschap.jpg

REPORTAGE  
Riorama 40 – december 2022
Derde generatie stroomgebiedbeheerplannen inclusief doelen rioolbeheer

De Vlaamse regering keurde op 1 juli 2022 de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen goed voor de periode 2022 tot 2027. Aanvullend keurde ze ook een conceptnota ‘De grote stroomversnelling’ goed. Deze nieuwe beleidsinstrumenten hebben ook impact op de lokale besturen en hun rioolbeheerders.

aquaflandersengagementsverklaring1.jpg

COLUMN  
Riorama 40 – december 2022
Gezamenlijk engagement moet einde maken aan lood in kraanwater

In 2017 kozen de Vlaamse waterbedrijven er resoluut voor om loodarme materialen te gebruiken bij de aanleg van drinkwaterleidingen. Met resultaat: alle loden aansluitingen zijn intussen vervangen. Nu kijkt de sector verder naar de binneninstallaties voor drinkwater.

beeld1hetinnovatiefdecentraalwatersysteemvanhellowater.jpg

REPORTAGE  
Riorama 39 – september 2022
HelloWater plaatst innovatief decentraal watersysteem

Naast de Sint-Pieterstraat in Ledegem is sinds kort een innovatief, decentraal waterzuiveringssysteem van HelloWater geplaatst als duurzaam en sneller alternatief voor riolering. Het gaat hierbij om een plantenfilter met als polishing stap een fosfaatfilter van HelloWater, een bedrijf dat zich specialiseert in milieuvriendelijke waterzuiveringsinstallaties. In het ‘Leaudegem’ project wordt het huishoudelijk afvalwater van 14 huizen gezuiverd tot water dat aan de VLAREM II normen voldoet. De lokale zuivering en lozing is in het buitengebied volgens de initiatiefnemers vaak goedkoper dan een klassieke riolering en heeft extra milieuvoordelen: lagere COuitstoot, mogelijkheid tot lokaal waterhergebruik, biodiversiteitboost,…

commissievpvlario.jpg

REPORTAGE  
Riorama 39 – september 2022
VLARIO te gast in de commissie leefmilieu

De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie hield op dinsdag 26 april 2022 een hoorzitting met VLARIO over de stand van zaken in een aantal actuele dossiers in het waterbeleid van Vlaanderen. VLARIO voorzitter Patrick Willems en directeur Wendy Francken waren te gast in deze commissie.