beeld1hetinnovatiefdecentraalwatersysteemvanhellowater.jpg

REPORTAGE  
Riorama 39 – september 2022
HelloWater plaatst innovatief decentraal watersysteem

Naast de Sint-Pieterstraat in Ledegem is sinds kort een innovatief, decentraal waterzuiveringssysteem van HelloWater geplaatst als duurzaam en sneller alternatief voor riolering. Het gaat hierbij om een plantenfilter met als polishing stap een fosfaatfilter van HelloWater, een bedrijf dat zich specialiseert in milieuvriendelijke waterzuiveringsinstallaties. In het ‘Leaudegem’ project wordt het huishoudelijk afvalwater van 14 huizen gezuiverd tot water dat aan de VLAREM II normen voldoet. De lokale zuivering en lozing is in het buitengebied volgens de initiatiefnemers vaak goedkoper dan een klassieke riolering en heeft extra milieuvoordelen: lagere COuitstoot, mogelijkheid tot lokaal waterhergebruik, biodiversiteitboost,…

commissievpvlario.jpg

REPORTAGE  
Riorama 39 – september 2022
VLARIO te gast in de commissie leefmilieu

De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie hield op dinsdag 26 april 2022 een hoorzitting met VLARIO over de stand van zaken in een aantal actuele dossiers in het waterbeleid van Vlaanderen. VLARIO voorzitter Patrick Willems en directeur Wendy Francken waren te gast in deze commissie.

waterglasinjectie.jpg

REPORTAGE  
Riorama 39 – september 2022
Ecologisch bemalen beschermt grondwatertafel

Onze grondwatertafel staat behoorlijk onder druk. De lange droogteperiodes door de klimaatverandering en de hoge mate van verharding zijn daar natuurlijk niet vreemd aan. Maar wat is de rol van bemalingen en vooral: hoe kunnen we hun impact op het grondwaterpeil verkleinen?

tree881019201.jpg

REPORTAGE  
Riorama 39 – september 2022
Verhoogd ambitieniveau voor vasthouden regenwater tegen droogte en wateroverlast

Zeggen dat Vlaanderen verhard is, is een open deur intrappen. Maar waarom heeft dat nu zo’n grote impact op ons waterbeheer? Door gebouwen en verhardingen vloeit regenwater versneld weg en dringt het niet meer in de grond. Wat natuurlijk nefast is voor de grondwaterstanden. We kunnen dat echter vermijden door het water bij gebouwen en verhardingen ter plaatse vast te houden en te hergebruiken.

ondergrondseinfiltratievlario.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
COPRO start met uitvoeringscertificatie bovengrondse infiltratiesystemen

Oerdegelijk gemaakte (bouw)producten die helaas niet volgens de regels van de kunst zijn geplaatst: het is geen ideale situatie. Dat beseffen ze ook bij COPRO, de onpartijdige instelling voor de controle en certificatie van bouwproducten. Om tegemoet te komen aan terechte eisen die bouwheren daarover stellen, werkt de organisatie volop aan uitvoeringscertificatie. Momenteel ligt de focus daarbij onder meer op infiltratiesystemen.

aquafinrioolinventaris44.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
Rioolinventaris voorkomt dat de burger dubbel betaalt voor riolering

Elk jaar doen er zich in Vlaanderen honderden rioolverzakkingen op de openbare weg voor. De schade herstellen kan een stad of gemeente tot 100.000 euro kosten, zo blijkt uit ramingen van Vlario. Elk jaar lopen de totale herstelkosten dus op tot in de miljoenen. Een uitgewerkte en actuele rioolinventaris is een cruciaal instrument om dit soort kosten te vermijden. De noodzaak is duidelijk: de rioleringsinfrastructuur heeft vandaag een totale waarde van 70 miljard euro, maar over geen enkel ander patrimonium van die omvang is zo weinig geweten. Daarom heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir elke gemeente tot eind 2022 de tijd gegeven om te beschikken over zo’n rioolinventaris en een bijhorend inspectieplan. De eerste mijlpaal moet deze maand worden bereikt: een sluitende rioolinventaris, een opdracht die 90% van de gemeenten heeft gehaald.

frederikbeyensriothermie005.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
Duurzaam verwarmen met riothermie

Tegen 2050 wil de Vlaamse Regering zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen gebruiken voor de verwarming van woningen. Daarom worden er nu al geen aardgasaansluitingen meer voorzien bij grote bouwprojecten. Riothermie, of warmterecuperatie uit afvalwater, kan een groene, duurzame en rendabele oplossing zijn in de juiste context. Aquafin paste het concept voor het eerst toe bij de verbouwing van zijn hoofdkantoor.

aquafindebontethiotube2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
Rioolbuis in circulair zwavelbeton stoot minder CO2-uit en is 100% circulair

Aquafin stimuleert fabrikanten van materialen voor de infrastructuursector om te investeren in duurzame innovatie. Om zo de grote ecologische voetafdruk van die materialen te verlagen. Betonbedrijf De Bonte Group ontwikkelde een nieuw type rioolbuis uit circulair zwavelbeton die voor het eerst wordt gebruikt in een rioleringsproject van Aquafin in Brakel.

artikelrioramaafb.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
Eerste mijlpaal in rioolinventarisatie succesvol behaald

De rioolbeheerders, gemeenten en Aquafin hebben hun riooldata opgeladen in de Vlaamse rioolinventaris. Dit gebeurde voor 97% van de gemeenten. Daarmee is de eerste mijlpaal van het plan om het volledige rioolstelsel goed in beeld te brengen een succes.

beeld3ministerzuhaldmeirbezoektdeinstallatiefrederikbeyens.jpg

REPORTAGE  
Riorama 37 – maart 2022
Belgische primeur: biomethaan uit afvalwater maakt aardgasnet groener

Er stroomt nu ook groen gas, afkomstig uit het waterzuiveringsproces, door het aardgasnet. Vlaams minister van Omgeving en Energie, Zuhal Demir, huldigde op 9 december de opwaardeerunit in die ruw biogas omzet in biomethaan op de site van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Antwerpen-Zuid. Met dit project boort Aquafin een nieuw potentieel aan voor de productie van een CO2-neutrale brandstof die bovendien altijd beschikbaar is.

aqua20214def1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 37 – maart 2022
Klimaatrobuuste wegopbouw doorstaat de test met glans

Een waterinfiltrerende onderfundering in combinatie met een klassieke toplaag. Deze nieuwe vorm van wegopbouw werd voor het eerst toegepast in het West-Vlaamse Staden. Een behoorlijk nat jaar verder bewijst het concept dat het werkt én sleept het de FEBE Element Award in de wacht.

artikelfoto1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 37 – maart 2022
Standpunt EurEau over het lozen van industrieel afvalwater

De Europese richtlijn stedelijk afvalwater wordt momenteel herzien. In het licht van deze herziening formuleerde de Europese Federatie van nationale koepels van de water- en afvalwatersector – EurEau – recent een standpunt over het lozen van industrieel afvalwater in riolen.