pxl20240208144840037.jpg

REPORTAGE  
Riorama 45 – maart 2024
Op zoek naar optimale combinatie van ozon en actief kool

Organische microverontreinigingen zoals medicijnresten, pesticiden en PFAS-verbindingen traden de voorbije jaren steeds uitdrukkelijker op de voorgrond van het waterzuiveringsvraagstuk. Via onder meer het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties komen deze gevaarlijke stoffen immers in ons oppervlaktewater en, verder in de keten, in de drinkwaterproductie terecht. Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Schone Waterlopen door O3G’ wil de komende jaren dan ook de relevantie van een gecombineerde nabehandeling met zowel ozonisatie (O3) als granulair actief kool (GAK) aantonen. Hoewel het project officieel al in september van start ging, werd de publieke aftrap gegeven op 8 februari.

studiofossielgeoprimebuisduffel34.jpg

REPORTAGE  
Riorama 45 – maart 2024
Nieuwe duurzame rioolbuis krijgt proefruimte in Duffel

Aquafin legt jaarlijks ongeveer 200 kilometer leidingen aan voor het Vlaamse Gewest om het huishoudelijk afvalwater vanuit gemeentelijke riolen te transporteren naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Meestal zijn de gebruikte rioolbuizen van beton. Het productieproces daarvan is helaas behoorlijk milieubelastend. Daarom stimuleren we de sector in de ontwikkeling van milieuvriendelijkere alternatieven en bieden we ruimte om innovatieve producten in de praktijk toe te passen. Zo werd recent de allereerste rioolbuis in geopolymeerbeton aangelegd in ons rioleringsproject in Duffel.

2302vlariodag2023149.jpg

BEURSNIEUWS  
Riorama 45 – maart 2024
VLARIO-dag focust op oplossingen voor zuiver en weerbaar water

“Burgemeester, kiest u ook voor zuiver en weerbaar water?” Dat is de vraag die VLARIO op dinsdag 26 maart aan haar leden, lokale besturen, studiebureaus en aannemers stelt. Veel meer nog wil het Vlaamse kenniscentrum en overlegplatform voor hemelwater- en afvalwaterbeheer tijdens de jaarlijkse VLARIO-dag echter oplossingen aanreiken. Zowel op de beursvloer als tijdens het voormiddagprogramma ligt de nadruk daarom op concrete antwoorden.


Aquaram trade fair 2024 rectangle
74rwziaarschotaandedemertomdebie_2.jpg

DOSSIERS  
Riorama 45 – maart 2024
Belastingreglement op niet correct afkoppelen getolereerd tot wetgevend initiatief GAS-boete

In een ideale wereld moet het voor lokale besturen mogelijk zijn om bij niet correct afkoppelen van hemelwater een financiële sanctie op te leggen, die forfaitair kan worden bepaald, jaarlijks kan worden opgelegd zonder tussenkomst van andere instanties en dit alles met een minimale administratieve last. Een gemeentebelasting voldoet aan deze voorwaarden en is daarom door een groot aantal gemeentebesturen ingevoerd. De milieutechnische handhavingsregels voldoen niet aan deze voorwaarden o.m. omwille van hun complexiteit.

221315703lnormalnone.jpg

DOSSIERS  
Riorama 45 – maart 2024
Wat betekent de herziening van de Richtlijn stedelijk afvalwater voor de Vlaamse rioolbeheerders en steden en gemeenten?

Op 26 oktober 2022 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een herziening van Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. In oktober 2023 hebben het Europees Parlement en de Raad elk hun officiële positie vastgesteld ten aanzien van het Commissievoorstel en inmiddels zijn de trilogen van gestart gegaan. De kans is reëel dat er vóór de Europese verkiezingen in juni 2024 een akkoord is.

riolering.jpg

REPORTAGE  
Riorama 45 – maart 2024
Wijzig rioolsubsidiebesluit om beschikbare middelen efficiënter in te zetten

De Vlaamse rioolbeheerders en gemeenten investeren jaarlijks een aanzienlijk bedrag in de aanleg van nieuwe rioleringen. Een deel van dat bedrag wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. AquaFlanders, de sectorfederatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, stelt voor om de beschikbare middelen efficiënter in te zetten.

216971523lnormalnone.jpg

COLUMN  
Riorama 45 – maart 2024
Samen werken aan de toekomst van water

2024 is een feestelijk jaar. AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, blaast 50 kaarsjes uit. Daarop klinken we met een grand cru: kraanwater. Een grand cru die met zorg wordt gemaakt en die de nodige bescherming verdient zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten.

aquafintubobelgeoprimeduffelbindmiddel.jpg

REPORTAGE  
Riorama 44 – december 2023
Rioolbuis in duurzaam geopolymeerbeton primeur voor Duffel

Materialen gebruikt in de infrastructuursector, hebben vaak een grote ecologische voetafdruk. Als grote opdrachtgever stimuleert Aquafin de sector om te investeren in duurzame innovatie die een verschil kan maken. Samen met het Finse bedrijf Betolar ontwikkelde betonproducent Tubobel Group een buis op basis van een duurzaam alternatief voor cement: Geoprime®. De eerste nieuwe buis werd aangelegd bij de rioleringswerken van Aquafin in Duffel.

20231020fboverijsezuidflankhemelwaterplan2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 44 – december 2023
VLARIO Provinciale contactdagen

Op vrijdag 10 februari 2023 werd de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake Hemelwater (GSVH) definitief goedgekeurd. De nieuwe GSVH is sinds 2 oktober in voege getreden. Voor projecten op openbaar domein is de GSVH pas vanaf 7 januari 2025 van toepassing.

frederikbeyenswaterdoorlatenderiolering002.jpg

REPORTAGE  
Riorama 44 – december 2023
Meer infiltreren op openbaar domein wordt verplicht

Steeds meer steden en gemeenten kiezen voor een klimaatrobuuste wegopbouw. En dat is een goede zaak, want vanaf 2025 zal er op openbaar domein verplicht en meer geïnfiltreerd moeten worden. Dat zegt de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) inzake hemelwater. Een grote ommezwaai. Maar voor Aquafin is infiltratie niets nieuws. We exploreren en meten al enkele jaren de werking van verschillende infiltratiesystemen.

redactionelebijdrage1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 44 – december 2023
Nieuw besluit Vlaamse regering belangrijk voor verdere uitbouw en optimalisatie gemeentelijk rioleringsnet

In oktober keurde de Vlaamse Regering principieel een voorontwerp van decreet goed om een aantal omgevingsgerelateerde regelgevingen te wijzigen. Daarnaast gaf ze invulling aan de gemeentelijke saneringsverplichting voor rioolbeheerders.

voorwoord_1.jpg

COLUMN  
Riorama 44 – december 2023
Bescherm de bronnen van ons drinkwater

De belangrijkste bronnen voor de productie van drinkwater zijn oppervlaktewater en grondwater. Het is essentieel dat deze bronnen goed beschermd worden zodat ook toekomstige generaties op deze bronnen kunnen rekenen voor de productie van voldoende en kwaliteitsvol drinkwater.

230621kampc2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 43 – september 2023
Alternatieve watervoorziening in de praktijk

Hoe kunnen individuele en collectieve innovatieve technologieën de weerbaarheid van onze bebouwde omgeving tegen droogte en waterschaarste verbeteren? Dat is de vraag die Buildwise, Embuild Vlaanderen, NAV, Vlakwa en VLARIO zich in het kader van het VLAIO COOCK-project Waterbewust Bouwen stellen. Tijdens een tussentijdse studiedag in Kamp C bleek alvast een belangrijke rol weggelegd voor verhoogd hergebruik van niet alleen regen-, maar ook grijswater.

schermafbeelding20230710125441.jpg

REPORTAGE  
Riorama 43 – september 2023
VLARIO lanceert memorandum voor de verkiezingen van 2024

Op 19 juli 2023 werd het eerste deelprogramma 2023 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen, KWZI’s en IBA’s door de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, goedgekeurd. Op 27 juli 2023 werd dit programma door de Vlaamse Milieumaatschappij aan de gemeenten en rioolbeheerders betekend.

aquafinrioolinspectie50.jpg

REPORTAGE  
Riorama 43 – september 2023
Nieuw dashboard toont vorderingen rioolinspecties in Vlaanderen

Door de kritische riolen in de Vlaamse ondergrond periodiek te screenen op gebreken kan ernstige schade voorkomen worden. Dat is het doel van een traject dat de Vlaamse Regering in 2020 opstartte om lokale besturen en rioolbeheerders tegen 2027 stapsgewijs te begeleiden naar een beter zicht op de toestand van hun rioleringsstelsel. Sinds kort kunnen ze die voortgang minutieus opvolgen via een digitaal dashboard dat Aquafin hiervoor ontwikkelde.

bijdrage.jpg

COLUMN  
Riorama 43 – september 2023
Wijzig rioolsubsidiebesluit om beschikbare middelen efficiënter in te zetten

De Vlaamse rioolbeheerders en gemeenten investeren jaarlijks een aanzienlijk bedrag in de aanleg van nieuwe rioleringen. Een deel van dat bedrag wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. AquaFlanders, de sectorfederatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, stelt voor om de beschikbare middelen efficiënter in te zetten.

voorwoord.jpg

REPORTAGE  
Riorama 43 – september 2023
AquaFlanders presenteert memorandum voor verkiezingen 2024

In 2024 worden verkiezingen georganiseerd voor parlementen en andere regelgevende organen. Met het oog op de volgende legislatuur wil AquaFlanders, de federatie van Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, via een memorandum aan toekomstige beleidsmakers een aantal belangrijke aandachtspunten en voorstellen kenbaar maken en hen aanmoedigen deze op te nemen in hun programma’s.

6.jpg

REPORTAGE  
Riorama 42 – juni 2023
Vijf productie-eenheden wereldwijd beschikken over BENOR-certificaat voor producten in gres

Voor riolering en de afvoer van afvalwater kunnen gresbuizen vaak nuttige diensten bewijzen. Ook andere hulpstukken uit gebakken klei komen daarbij goed van pas, op voorwaarde dat ze eveneens BENOR-gecertificeerd zijn. Het is COPRO dat instaat voor de controle en de certificatie van dergelijke producten. Certification Manager Koen Van Daele legt uit waaraan producten in gres zoal moeten voldoen.

vlarioheader.jpg

REPORTAGE  
Riorama 42 – juni 2023
Lancering Groenblauwpeil 2.0

Vlario, Embuild Vlaanderen en Departement Omgeving hebben samen aan de ontwikkeling van een Groenblauwpeil gewerkt met als doel de implementatie van blauwgroene maatregelen te versnellen. Het Groenblauwpeil 2.0 werd gelanceerd tijdens de VLARIO-dag. De 30e VLARIO dag was de drukst bijgewoonde editie ooit, op 28 maart verzamelden 1.088 deelnemers en 50 standhouders in Antwerp Expo voor een boeiend programma, een innovatieve rioleringsbeurs en hét netwerkmoment voor de sector.

2302vlariodag2023056.jpg

REPORTAGE  
Riorama 42 – juni 2023
Droogte vraagt aanpak aan de bron

Het is inmiddels een gewoonte geworden. Tijdens de VLARIO-dag krijgen burgemeesters een prangende vraag in de schoot geworpen. “Burgemeester, wat kan u doen als de extreme droogtes blijven komen?” klonk het dit jaar. Al hadden uiteraard niet alleen de notabelen van het gemeentebestuur oren naar de antwoorden. De dertigste VLARIO-dag kon rekenen op een enorme opkomst van zowel burgemeesters en schepenen als studiebureaus, intercommunales, enzovoort. In totaal kreeg Antwerp Expo op 28 maart zo maar liefst 1.088 mensen over de vloer.

shutterstock1713614590.jpg

REPORTAGE  
Riorama 42 – juni 2023
Laat ons een boom

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee… Louis Neefs zong het al in 1970, maar zijn oproep naar meer groen blijft ook nu brandend actueel. Hoewel bomen heel wat positieve effecten hebben op mens en milieu, worden ze vaak nog gekapt in Vlaanderen. Bijvoorbeeld als ze op tracés liggen van noodzakelijke riolerings- wegeniswerken. Hoe gaan we daar in de toekomst beter mee om? Aquafin werkt aan een bomentoets en een actieplan.