aquafinriothermiehrprint2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 40 – december 2022
Duurzaam verwarmen met rioolwater? Het kan, maar snel zijn is de boodschap!

In tijden van klimaatopwarming en stijgende gasprijzen is de zoektocht naar nieuwe duurzame energiebronnen nog nooit zo groot geweest. Wist jij dat publiek afvalwater een prima alternatief vormt doordat je de warmte uit rioolwater kan recupereren? Momenteel is riothermie nog een tamelijk onbekend puzzelstuk in de hernieuwbare energiemix, maar met de huidige energieprijzen loont het absoluut de moeite om te overwegen. De groep Sportoase zag meteen de voordelen ervan in en koos bij de bouw van hun sportcomplex in Sint-Niklaas voor deze nieuwe techniek.

grachtdoorweidelandschap.jpg

REPORTAGE  
Riorama 40 – december 2022
Derde generatie stroomgebiedbeheerplannen inclusief doelen rioolbeheer

De Vlaamse regering keurde op 1 juli 2022 de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen goed voor de periode 2022 tot 2027. Aanvullend keurde ze ook een conceptnota ‘De grote stroomversnelling’ goed. Deze nieuwe beleidsinstrumenten hebben ook impact op de lokale besturen en hun rioolbeheerders.

aquaflandersengagementsverklaring1.jpg

COLUMN  
Riorama 40 – december 2022
Gezamenlijk engagement moet einde maken aan lood in kraanwater

In 2017 kozen de Vlaamse waterbedrijven er resoluut voor om loodarme materialen te gebruiken bij de aanleg van drinkwaterleidingen. Met resultaat: alle loden aansluitingen zijn intussen vervangen. Nu kijkt de sector verder naar de binneninstallaties voor drinkwater.

beeld1hetinnovatiefdecentraalwatersysteemvanhellowater.jpg

REPORTAGE  
Riorama 39 – september 2022
HelloWater plaatst innovatief decentraal watersysteem

Naast de Sint-Pieterstraat in Ledegem is sinds kort een innovatief, decentraal waterzuiveringssysteem van HelloWater geplaatst als duurzaam en sneller alternatief voor riolering. Het gaat hierbij om een plantenfilter met als polishing stap een fosfaatfilter van HelloWater, een bedrijf dat zich specialiseert in milieuvriendelijke waterzuiveringsinstallaties. In het ‘Leaudegem’ project wordt het huishoudelijk afvalwater van 14 huizen gezuiverd tot water dat aan de VLAREM II normen voldoet. De lokale zuivering en lozing is in het buitengebied volgens de initiatiefnemers vaak goedkoper dan een klassieke riolering en heeft extra milieuvoordelen: lagere COuitstoot, mogelijkheid tot lokaal waterhergebruik, biodiversiteitboost,…

commissievpvlario.jpg

REPORTAGE  
Riorama 39 – september 2022
VLARIO te gast in de commissie leefmilieu

De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie hield op dinsdag 26 april 2022 een hoorzitting met VLARIO over de stand van zaken in een aantal actuele dossiers in het waterbeleid van Vlaanderen. VLARIO voorzitter Patrick Willems en directeur Wendy Francken waren te gast in deze commissie.

vlario01innovatieprijs_1.jpg

BEURSNIEUWS  
Riorama 39 – september 2022
VLARIO Innovatieprijs technologie 2023 

VLARIO wil de innovatie in het stedelijk waterbeheer en de riolering stimuleren door een podium te bieden waar organisaties (bedrijven én overheden) hun innovatie kunnen tonen door middel van een prijsvraag. Alle inzendingen worden getoond op de website van VLARIO en de daarvoor genomineerde inzendingen worden gepresenteerd tijdens de 30e VLARIO-dag 28 maart 2023. De deelnemers van de VLARIO-dag kiezen zelf de innovatie van het jaar.

waterglasinjectie.jpg

REPORTAGE  
Riorama 39 – september 2022
Ecologisch bemalen beschermt grondwatertafel

Onze grondwatertafel staat behoorlijk onder druk. De lange droogteperiodes door de klimaatverandering en de hoge mate van verharding zijn daar natuurlijk niet vreemd aan. Maar wat is de rol van bemalingen en vooral: hoe kunnen we hun impact op het grondwaterpeil verkleinen?

tree881019201.jpg

REPORTAGE  
Riorama 39 – september 2022
Verhoogd ambitieniveau voor vasthouden regenwater tegen droogte en wateroverlast

Zeggen dat Vlaanderen verhard is, is een open deur intrappen. Maar waarom heeft dat nu zo’n grote impact op ons waterbeheer? Door gebouwen en verhardingen vloeit regenwater versneld weg en dringt het niet meer in de grond. Wat natuurlijk nefast is voor de grondwaterstanden. We kunnen dat echter vermijden door het water bij gebouwen en verhardingen ter plaatse vast te houden en te hergebruiken.

carlheyrmanpresentatiedigitalemeterspitchtw11.jpg

COLUMN  
Riorama 39 – september 2022
De digitale watermeter voor elke klant komt eraan

Iedereen in Vlaanderen krijgt tegen 2030 een digitale watermeter. Het Vlaams parlement heeft daarvoor het licht op groen gezet. De waterbedrijven trekken zo volop de kaart van de digitalisering. De digitale watermeter speelt daarnaast een belangrijke rol in het realiseren van de Blue Deal, het plan van de Vlaamse regering om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken.

ondergrondseinfiltratievlario.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
COPRO start met uitvoeringscertificatie bovengrondse infiltratiesystemen

Oerdegelijk gemaakte (bouw)producten die helaas niet volgens de regels van de kunst zijn geplaatst: het is geen ideale situatie. Dat beseffen ze ook bij COPRO, de onpartijdige instelling voor de controle en certificatie van bouwproducten. Om tegemoet te komen aan terechte eisen die bouwheren daarover stellen, werkt de organisatie volop aan uitvoeringscertificatie. Momenteel ligt de focus daarbij onder meer op infiltratiesystemen.

aquafinrioolinventaris44.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
Rioolinventaris voorkomt dat de burger dubbel betaalt voor riolering

Elk jaar doen er zich in Vlaanderen honderden rioolverzakkingen op de openbare weg voor. De schade herstellen kan een stad of gemeente tot 100.000 euro kosten, zo blijkt uit ramingen van Vlario. Elk jaar lopen de totale herstelkosten dus op tot in de miljoenen. Een uitgewerkte en actuele rioolinventaris is een cruciaal instrument om dit soort kosten te vermijden. De noodzaak is duidelijk: de rioleringsinfrastructuur heeft vandaag een totale waarde van 70 miljard euro, maar over geen enkel ander patrimonium van die omvang is zo weinig geweten. Daarom heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir elke gemeente tot eind 2022 de tijd gegeven om te beschikken over zo’n rioolinventaris en een bijhorend inspectieplan. De eerste mijlpaal moet deze maand worden bereikt: een sluitende rioolinventaris, een opdracht die 90% van de gemeenten heeft gehaald.

2201200.jpg

BEURSNIEUWS  
Riorama 38 – juni 2022
Veel enthousiaste gezichten op VLARIO-dag in Antwerp Expo

Het jaarlijkse evenement van het Vlaams kenniscentrum en overlegplatform voor gemeentelijk waterbeheer was een voltreffer. Honderden aanwezigen woonden de diverse lezingen bij, terwijl de standhouders tevreden waren om hun sectorgenoten weer in levenden lijve te mogen ontmoeten.